top of page

Group

Public·1 member

IQ testi - Azerbaycan dilində məntiqi təfəkkür, nümunə tanıma və problem həll etmə bacarıqlarınızı test edin


IQ Testi Azerbaycan Dilinde: Nədir və Necə İşləyir?
IQ testi zekanızı və idrak qabiliyyetinizi ölçmək üçün istifadə edilir. Bu testlər fikrinizi nümunelendirici və problemleri häll etmici bacarıqlarınızı qiymetlendirir. Bu maddada siz öyrәnәcәksiniz ki:


 • IQ testi nәdir vә necә işlәyir? • IQ testi niyә lazımdır?IQ Testi Nәdir?
IQ testi, yəni intellektual koeffisient testi, zekanızı vә idrak qabiliyyetinizi ölçmәk üçün istifadә edilәn standartlaşdırılmış bir testlәr toplusudur. Bu testlәr fikrinizi nümunelendirici vә problemleri häll etmici bacarıqlarınızı qiymetlendirir. IQ testlәri fәrqli metodlar vә qiymetlendirmәlәr istifadә edir, amma ümumiyyәtlә sizin zeka səviyyənizin yaşıtlarınıza nisbətən necә yüksək vә ya aşağı olduğunu göstәrir. Ortalama IQ balı 100-dür, vә 130-dan yüksək bal zeka üstünlüyü kimi hesab olunur.
iq testi azerbaycan dilindeIQ Testinin Tarixi
IQ testinin əsasını ilk dәfә Fransız psixoloq Alfred Binet vә onun əməkdaşı Theodore Simon qoyublar. Onlar 1905-ci ildә Fransız təhsil nazirliyinin təlәbi ilә uşaqların məktəbə hazır olub-olmadığını yoxlamaq üçün bir test hazırlayıblar. Bu test Binet-Simon testi adlanırdı vә uşaqların yaşlarına uyğun fikri bacarıqlarını ölçürdü.


Binet-Simon testinin əsasında mental yaş (MA) konsepsiyası yatırdı. Mental yaş, uşağın testdə aldığı balın onun yaşına uyğun olması gәrәkәn bal ilә müqayisә edilməsi ilә hesablanırdı. Məsәlәn, 8 yaşlı bir uşaq 10 yaşlı bir uşaq kimi cavab verirsә, onun mental yaşı 10 olur.


Binet-Simon testinin Amerikalı psixoloq Lewis Terman tərəfindən Stanford Universitetindә yenidən işlәnməsi ilә Stanford-Binet testi yaranmışdır. Bu testdə mental yaşın xronoloji yaşa (CA) bölünmәsi ilә intellektual koeffisient (IQ) hesablanırdı. IQ = (MA/CA) x 100 formuluna görә, ortalama IQ balı 100 olurdu.


Stanford-Binet testindən sonra başqa IQ testlәri də yaranmışdır. Bunların arasında Amerikalı psixoloq David Wechsler-in hazırladığı Wechsler Zeka Ölçeği (WZÖ) 1939-cu ildƏn etibarƏn yetkinlƏrƏ vƏ uşaqlara tƏtbiq edilir. WZÖ-dƏ IQ balı sözlu vƏ sözsüz alt-testlƏrin ortalamasına görƏ hesablanır.


IQ Testinin NövlƏri
IQ Testinin Nəticələri
IQ testinin nəticələri sizin zeka səviyyənizi vә idrak qabiliyyətinizi göstәrir. IQ balınız sizin yaşıtlarınıza nisbәtәn necә yüksәk vә ya aşağı olduğunuzu əks etdirir. IQ balı 100-ün üzәrindә olanlar zeka üstünlüyü, 70-dәn aşağı olanlar isә zeka geriliyi kimi qiymetlendirilir. IQ balı 130-dan yüksәk olanlar isә zeka dahi kimi hesab olunur.


IQ testinin nəticələri bölümlәr halında verilir. Hәr bölüm fәrqli bir fikri bacarığı ölçür. Bölümlәrin adları vә mündәricatları testin növünә görә dәyişir, amma ümumiyyәtlә bunlar aşağıdakı kimi olur:


Bölüm


Mündәricat


Sözlu anlama


Söz vә cümlәlәrin mənasını anlama, məlumatları təhlil etmә, qarşılaşdırma vә nümuneləndirmƏ bacarığı


Sözsüz anlama


ŞəkillƏri, nöqtƏlƏri, xƏtlƏri vƏ simvolları anlama, nizamlı davam etdirƏ bilƏcƏk şablonları tapma bacarığı


Yadda saxlama


Qısa müddƏtli vƏ uzun müddƏtli yaddaşın işlƏmƏsi, rəqƏm, söz vƏ şəkillƏri yadda saxlama vƏ təkrarlama bacarığı


Mantıq vƏ mühakimƏ


Mantıqlı qararlar vermƏ, problemleri häll etmƏ, səbƏb-vƏ nəticƏ əlaqƏlƏrini anlama bacarığı


Riyazi bacarıq


Riyazi əmƏliyyatlar, cibritmalar, cədvƏllƏr vƏ qrafiklƏr ilƏ işlƏmƏ bacarığı


Mühit biliklƏri


IQ Testi Niyə Lazımdır?
IQ testi zeka vә idrak qabiliyyətinizi ölçmәklә yanaşı, başqa məqsədlәr üçün dә istifadә edilir. Bu məqsədlәr arasında aşağıdakılar var:


iq testi azerbaycan dilinde online


iq testi azerbaycan dilinde pulsuz


iq testi azerbaycan dilinde yukle


iq testi azerbaycan dilinde nece edilir


iq testi azerbaycan dilinde 2023


iq testi azerbaycan dilinde pdf


iq testi azerbaycan dilinde reytinq


iq testi azerbaycan dilinde cavablar


iq testi azerbaycan dilinde saytlar


iq testi azerbaycan dilinde mentiq


iq testi azerbaycan dilinde video


iq testi azerbaycan dilinde proqram


iq testi azerbaycan dilinde oyunlar


iq testi azerbaycan dilinde kitab


iq testi azerbaycan dilinde nedi


iq testi azerbaycan dilinde hazirlanma


iq testi azerbaycan dilinde suallar


iq testi azerbaycan dilinde neticesi


iq testi azerbaycan dilinde orta seviyye


iq testi azerbaycan dilinde yas siniri


iq testi azerbaycan dilinde ucretsiz


iq testi azerbaycan dilinde indir


iq testi azerbaycan dilinde nasil yapilir


iq testi azerbaycan dilinde 2022


iq testi azerbaycan dilinde word


iq testi azerbaycan dilinde sira


iq testi azerbaycan dilinde cevaplar


iq testi azerbaycan dilinde siteler


iq testi azerbaycan dilinde mantik


iq testi azerbaycan dilinde video izle


iq testi azerbaycan dilinde program indir


iq testi azerbaycan dilinde oyun indir


iq testi azerbaycan dilinde kitap indir


iq testi azerbaycan dilinde nedir


iq testi azerbaycan dilinde hazirlanma yollari


iq testi azerbaycan dilinde sorular ve cevaplar


iq testi azerbaycan dilinde sonucu ogrenme


iq testi azerbaycan dilinde orta seviye sorular


iq testi azerbaycan dilinde yas siniri var mi


IQ Testinin Məqsədlәri
 • Təhsil qiymətlәndirmәsi vә yerlәşdirmәsi: IQ testi uşaqların məktәbə hazır olub-olmadığını, hansı sinif vә ya proqramda daha yaxşı öyrәnәcәklәrini, hansı sahəlәrdә daha güclü vә ya zәif olduklarını müəyyənlәşdirmәk üçün istifadә edilir. • İntellektual qüsurluqun qiymətlәndirmәsi və diaqnozu: IQ testi intellektual qüsurluqun dərəcəsini vә səbəblərini anlamaq, müvafiq tibbi vә sosial yardım təmin etmәk üçün istifadә edilir. • Kognitiv tədqiqatlar: IQ testi zeka vә idrak qabiliyyətinin bioloji, sosial vә mühitvi amillƏrlƏ ƏlaqƏsini araşdırmaq, zeka növlƏri, xüsusiyyƏtlƏri vƏ funksiyalarını anlamaq üçün istifadƏ edilir. • İş müraciƏtçilƏrinin qiymƏtlƏndirmƏsi: IQ testi iş müraciƏtçilƏrinin iş üçün lazım olan fikri bacarıqlarına malik olub-olmadığını, işdƏ necƏ performans göstƏrƏcƏklƏrini yoxlamaq üçün istifadƏ edilir. • Kognitiv bacarıqların qiymetlendirmesi: IQ testi hafıza, sürət, diqqet kimi kognitiv bacarıqların səviyyəsini ölçmәk üçün istifadә edilir.IQ Testinin Təsiri
IQ testinin nəticələri sizin həyatınızda müxtəlif təsirlər yarada bilir. Buna görә dе IQ testindеn keçmеyе qarar verdiyinizdе bu tеsirlеri nаzаrа аlmаlısınız. IQ testinin tеsirlеri аşаğıdаkilеr kimi olа bilir:


IQ Testinin Məhdudiyyətləri
IQ testi zeka vә idrak qabiliyyətinizi ölçmәk üçün faydalı bir vasitә olsa da, onun da bәzi məhdudiyyətlәri var. Bu məhdudiyyətlәr arasında aşağıdakılar var:


 • IQ testi zeka vә idrak qabiliyyətinin bütün aspektlәrini әks etdirmir. Zeka vә idrak qabiliyyəti bir neçә növ vә xüsusiyyәtə malikdir, mәsәlәn, mühit biliklәri, yaradıcılıq, duyğusal intellekt, praktiki intellekt vә s. IQ testi bu növ vә xüsusiyyәtlәri tam ölçmür. • IQ testi zeka vә idrak qabiliyyətinin sabit vә daimi olduğunu təsdiqləyir. Halbuki, zeka vә idrak qabiliyyəti müxtәlif bioloji, sosial vә mühitvi amillƏrlƏ dәyişir. Zeka vә idrak qabiliyyəti həm dе baxım, təhsil, təcrübƏ vƏ mühit kimi amillƏrlƏ inkişaf edir. • IQ testi zeka vә idrak qabiliyyətinin uğurun təminatı olduğunu göstƏrir. Halbuki, uğurun ƏldƏ edilmƏsi zeka vƏ idrak qabiliyyƏtindƏn başqa bir çox amillƏ bağlıdır, mƏsƏlƏn, motivasiya, hƏvƏs, özünü inkişaf etdirmƏ, ictimai ƏlaqƏlƏr vƏ s.IQ TestindƏn KeçmƏk Üçün NecƏ Hazırlaşmaq Olar?
IQ testindƏn keçmƏk üçün xüsusilƏ hazırlaşmaq lazım deyil. Çünki IQ testi sizin doğuştan gelen zeka vЄ idrak qabiliyyЄtinizi ölçür. Amma bЄzi fЄaliyyЄtlЄrlЄ beyininizi çallışdıraraq vЄ dЄstЄklЄyЄrЄk IQ testindЄ daha yaxşı nЄticЄ ala bilЄrsiniz. Bu fЄaliyyЄtlЄr arasında aşağıdakılar var:


Beyninizi Çallışdıran Fəaliyyətlər
 • Temel riyazi vЄ lüğЄt mЄşğuliyyЄtlЄri: Riyazi ҫözümler, cibritmalar, lüğet oyunları kimi faliyyetler beyininizi çallışdırır vҽ mantıq, hafıza vҫ söz biliklerinizi artırır.Xülasə
IQ testi zeka vә idrak qabiliyyәtinizi ölçmәk üçün istifadә edilәn standartlaşdırılmış bir testlәr toplusudur. IQ testi fikrinizi nümunelendirici vә problemleri häll etmici bacarıqlarınızı qiymetlendirir. IQ testi tәhsil qiymәtlәndirmәsi vә yerlәşdirmәsi, intellektual qüsurluqun qiymәtlәndirmәsi vә diaqnozu, kognitiv tәdqiqatlar, iş müraciәtçilәrinin qiymәtlәndirmәsi, kognitiv bacarıqların qiymetlendirmesi kimi mәqsәdlәr üçün istifadә edilir. IQ testi zeka vә idrak qabiliyyәtinin bütün aspektlәrini əks etdirmir, sabit vә daimi olmadığını, uğurun təminatı olmadığını unutmamalısınız. IQ testindən keçmək üçün xüsusilə hazırlaşmaq lazım deyil, amma bəzi fəaliyyətlərlə beyininizi çallışdıraraq və dəstəkləyərək IQ testində daha yaxşı nəticə ala bilərsiniz.


FAQ
 • Necə bir IQ testindən keçməliyəm?Bu sizin məqsədinizə və maraqlarınıza bağlıdır. Müxtəlif IQ testləri müxtəlif fikri bacarıqları ölçür. Bəzi IQ testləri sözlu, bəzi isə sözsüz bacarıqları ölçür. Bəzi IQ testləri yetkinlərə, bəzi isə xüsusiyyetlе uşaqlara naxışlanmışdır. Bütün IQ testləri standartlaşdırılmış vе etibarlı olmalıdır. ƏgƏr sizin mƏqsƏdiniz tƏhsil, iş, tibbi vƏ ya kognitiv tƏdqiqatlar kimi formal mƏqsƏdlƏr üçündürsƏ, sizin bir psixoloq tƏrƏfindƏn rƏsmi bir IQ testindƏn keçmƏniz lazımdır. ƏgƏr sizin mƏqsƏdiniz zeka sƏviyyƏnizi yoxlamaq vƏ maraqlanmaqdırsa, siz internetdƏ tapa bilЄcЄyiniz informasiya xarakterli IQ testlЄrindЄn keçЄ bilЄrsiniz.


 • IQ balım nЄ demЄkdir? • IQ balımı necə artıra bilərəm?IQ balınız doğuştan gelen zeka vә idrak qabiliyyәtin


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page